Proč právě vrby?

Vrby (Salix ) splňují hlavní požadavky na rozptýlenou zeleň v krajině:

 • z hlediska zákona o ochraně přírody jsou to původní domácí (autochtonní) druhy
 • z pohledu náročnosti realizací rychle rostou a vytvářejí vitální porosty
 • k udržitelnosti rozvoje krajiny přispívají řadou benefitů- protierozní funkce výsadby v zemědělské krajině, zdroje pylu a nektaru pro včelí pastvu, zdroje přírodního materiálu pro tradiční volnočasové aktivity aj.

Možnosti použití vrb

Realizace aktivit podporovaných z dotací OPŽP na Program péče o krajinu a Podporu obnovy přirozených funkcí krajiny:
- obnova přírodě blízkých koryt vodních toků (renaturace)
- opatření ke zpomalení povrchového odtoku
- revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně
- obnova a zakládání doprovodných vodních prvků a ploch přírodě blízkého charakteru
- vytváření, regenerace či posílení funkčnosti krajinných prvků a struktur (mokřady,  tůně, liniové výsadby) 

Myslíme i na milovníky přírodních zahrad

 • poradíme s výběrem vrby z našeho sortimentu, která doplní Vaši zahradu a bude Vám přinášet radost a drobným živočichům užitek po mnoho let
 • nabízíme sazenice i pruty pro úspěšné založení živých vrbových staveb a různých kreativních zahradních prvků, plůtků, prutníků aj.

Více o uplatnění vrb v krajině najdete také v sekci Technicko-biologické použití vrb nebo v sekci Včelařské vrby

Dodáváme sadební materiál domácích druhů vrb

 • dle požadavků projektu včetně možnosti konzultace přípravy projektu
 • v kvalitě nezbytné pro krajinářské výsadby, která zaručuje úspěšnost výsadby bez drahé následné péče
 • s odpovídající genetickou diverzitou

Ke zvýšení biodiverzity přispívají výsadby směsí pestíkových a prašníkových variant každého druhu, které vytvářejí základ nových společenstev schopných reprodukce:

 • nejběžnější druhy nabízíme v několika variantách s rozdílnými charakteristikami
 • dokážeme vybrat vhodný materiál „na míru“ pro každý projekt a každého zákazníka 

Sortiment domácích druhů vrb

Vrby stromového vzrůstu

Vysazují se v malých skupinách, jako solitéry nebo s keřovými druhy vyššího vzrůstu.

Příklady použití:

 • k vodním plochám
 • parkové solitéry
 • hlavaté vrby
 • liniové výsadby 
Latinské jméno  České jméno  Specifické vlastnosti
Salix alba  vrba bílá  ve vyšších polohách namrzá 
Salix euxina  vrba křehká  roste v pobřežních zónách 
Salix daphnoides  vrba lýkovcová  preferuje štěrkové náplavy 
Salix ×rubens*  vrba načervenalá  -
Salix pentandra  vrba pětimužná  snese kyselé podmáčené půdy 

Vrby keřového vzrůstu

Keřové druhy vrb jsou vhodné jak pro jednodruhové výsadby, tak do směsi druhů se stejnými ekologickými nároky. Do prvků sídelní zeleně doporučujeme používat prašníkové varianty, které neprodukují na jaře chmýří. 

Latinské jméno  České jméno  Specifické vlastnosti
Salix aurita vrba ušatá preferuje kyselé půdy
Salix bicolor vrba dvoubarvá horský druh
Salix caprea vrba jíva nesnáší stagnující vodu, snese sucho
Salix cinerea vrba popelavá snese stagnující vodu, nesnáší kyselou půdu
Salix elaeagnos vrba šedá preferuje kyselé podmáčené půdy
Salix hastata vrba hrotolistá  preferuje trvale vlhké stanoviště 
Salix lapponum vrba laponská  roste na březích horských toků a rašelinných půdách 
Salix myrsinifolia (syn. S. nigricans) vrba černající  druh vlhkých luk 
Salix purpurea vrba nachová  roste v pobřežních zónách 
Salix rosmarinifolia vrba rozmarýnolistá  preferuje kyselé podmáčené půdy 
Salix silesiaca vrba slezská   roste v horských oblastech 
Salix starkeana vrba bledá  druh vlhkých luk 
Salix triandra vrba trojmužná  preferuje bohatší půdy 
Salix viminalis vrba košíkářská  roste v pobřežních zónách 
Salix ×dichroa* vrba pestrá 
Salix ×pontederana* vrba popelavá x nachová 
Salix ×rubra* vrba červená 
Salix ×smithiana* vrba Smithova 

* nejběžnější přirozené hybridy domácích druhů vrb představují spojení pozitivních růstových vlastností rodičovských druhů

Použité botanické názvosloví je aktualizováno dle publikace Vašut R. J., Sochor M., Hroneš M. a kol.: Vrby České republiky, vydané v Olomouci, 2013,
ISBN 978-80-244-4121-4

V nabídce jsou zařazeny i druhy vrb, které se ve výsadbách používají méně často, ale jsou vhodné do sbírek rostlin a pro výukové účely, jako součást školních arboret apod. 


Fotogalerie